XIZMATLAR NARXI

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida xizmatlar narxi:

Order bilan kelgan fuqarolar bepul xizmat ko’rsatadi.

 Xizmat nomi Rezedentlar uchun narx ( so’mda) Norezedentlar uchun narx(so’mda)
 STASIONAR BEMORLAR XIRURGIK DAVOSI
MAMOLOGIK OPERASIYALAR
1  SUT BEZI XAVFSIZ O’SMALARIDA SEKTORAL REZEKSIYA 385800 925 800
2 RADIKAL MASTEKTOMIYA 997200 2 393 400
3 SUT BEZI ODDIY AMPUTASIYASI 580200 1 392 600
4 SUT BEZI RADIKAL REZEKSIYAS LIMFODISSEKSIYA BILAN 729300 1 750 200
5 TDL BO’LAKCHA BILAN RADIKAL REZEKSIYADAN KEYIN PLASTIK REKONSTRUKTIV OPERASIYA 1788900 4 293 300
6 GINEKOMASTIYA 739050 1 773 600
ABDOMINAL BO’LIMI OPERASIYALARI
1 ABSSESSNI DRENAJLASH 704550 1 690 800
2  ADRENALEKTOMIYA 704550 1 690 800
3 GASTRO -ENTERO VA ENTERO -ENTERO ANASTOMOZLAR QO’YISH 701100 1 682 700
4 GASTRO- ENTERO, XOLESISTO- ENTERO VA ENTERO-ENTERO ANASTOMOZLAR QO’YISH 794400 1 906 500
5 GASTREKTOMIYA,QIZILO’NGACH P/Z QISMI REZEKSIYASI BILAN 1571850 3 772 500
6 GELLER KOLЕSOVOPERASIYASI 1074450 2 578 800
7 GEMIGEPATEKTOMIYA 2281950 5 476 800
8 GERNIOTOMIYA VA PLASTIKA 844050 2 025 600
9 DIAGNOSTIK LAPAROSKOPIYA 425100 1 020 300
10 DIAGNOSTIK LAPAROTOMIYA,REVIZIYA 435150 1 044 300
11 DIAGNOSTIK LAPAROTOMIYA,REVIZIYA +BIOPSIYA 435150 1 044 300
12 JIGAR ATIPIK REZEKSIYASI 1433250 3 439 800
13  JIGAR BISEGMENTEKTOMIYASI 1262100 3 029 100
14 JIGAR PARAMEDIAL REZEKSIYASI 2310450 5 545 200
15 JIGAR SEGMENTEKTOMIYASI 1262100 3 029 100
16 JIGAR TRISEGMENTEKTOMIYASI 1694100 4 065 900
17 O’T YO’LLARINI ICHKI DRENAJLASH 1192350 2 861 700
18 ILEOSTOMA QO’YISH 1053000 2 527 200
19 INGICHKA ICHAK REZEKSIYASI 913650 2 192 700
20 KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYA 1831950 4 396 800
21 KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYA,QIZILO’NGACH P/Z QISMI REZEKSIYASI BILAN 1852800 4 446 600
22 KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYA, QIZILO’NGACH P/Z QISMI REZEKSIYASI + XOLESISTEKTOMIYA 1911750 4 588 200
23 KENGAYTIRILGAN GEMIGEPATEKTOMIYA 2151000 5 162 400
24 KISTA BO’SHLIG’INI DRENAJLASH 913650 2 192 700
25 KLASKIN O’SMASI BO’YICHA BIGEPATIKO- EYUNO VA BRAUN ANASTOMOZLARINI QO’YISH 2151000 5 162 400
26  KOMBINIRLASHGAN GASTREKTOMIYA 2211300 5 307 000
27 KOMBINIRLASHGAN GASTREKTOMIYA,QIZILO’NGACH P/Z QISMI REZEKSIYASI BILAN 2151000 5 162 400
28 QORINPARDA ORTI SOHASI NOORGAN O’SMALARINI KOMBINIRLASHGAN XOLATDA OLIB TASHLASH 1928700 4 629 000
29 ME’DANING KOMBINIRLASHGAN DISTAL-SUBTOTAL REZEKSIYASI 1592700 3 822 600
30 KOMBINIRLASHGAN ADRENALEKTMIYA 1433250 3 439 800
31 ME’DA OSTI BEZI DUM QISMI KOMBINIRLASHGAN REZEKSIYASI + SPLENEKTOMIYA 1433250 3 439 800
32 KOMBINIRLASHGAN PANKREATODUODENAL REZEKSIYASI 2948400 7 076 100
33 ME’DANING KOMBINIRLASHGAN PROKSIMAL -SUBTOTAL REZEKSIYASI 1801800 4 324 200
34 QORIN OLDI DEVORI O’SMALARINI OLIB TASHLASH 913650 2 192 700
35 QORINPARDA ORTI SOHASI NOORGAN O’SMALARINI OLIB TASHLASH 1192350 2 861 700
36 QORINPARDA ORTI SOHASI NOORGAN O’SMALARINI SITOREDUKTIV OLIB TASHLASH 1192350 2 861 700
37 LAPAROTOMIYA,CHANDIQLARNI AJRATISH 913650 2 192 700
38 ME’DA DEVORI EKONOM REZEKSIYASI 913650 2 192 700
39 ME’DA DISTAL-SUBTOTAL REZEKSIYASI 1053000 2 527 200
40 ME’DA OSTI BEZI DISTAL REZEKSIYASI 1353450 3 248 400
41 ME’DA OSTI BEZI DISTAL REZEKSIYASI +SPLENEKTOMIYA 1353450 3 248 400
42 ME’DA OSTI BEZI DISTAL-SUBTOTAL REZEKSIYASI +SPLENEKTOMIYASI 1672500 4 014 000
43 ME’DA OSTI BEZI BOSH QISMI O’SMASINI OLIB TASHLASH 1420050 3 408 000
44 ME’DA O’RNINI BOSUVCHI SUN’IY REZERVUAR YASASH (1 TIB BO’YICHA) 478500 1 148 400
45 ME’DA O’RNINI BOSUVCHI SUN’IY REZERVUAR YASASH (2 TIB BO’YICHA) 319050 765 600
46 TUMOROZ PERFORASIYANI TIKISH 803700 1 929 000
47 ME’DA CHO’LTOG’I KOMBINIRLASHGAN EKSTIRPASIYASI 2629500 6 310 800
48  ME’DA CHO’LTOG’I EKSTIRPASIYASI 2416950 5 800 800
49  ME’DA 2/3 QISMI REZEKSIYASI 1262100 3 029 100
50 PALLIATIV GASTROETOMIYA 2151000 5 162 400
51 ME’DANING PALLIATIV DISTAL-SUBTOTAL REZEKSIYASI 1471200 3 531 000
52 PANKREATIK SISTO-EYUNO VA BRAUN ANASTOMOZLARINI QO’YISH 1053000 2 527 200
53 PANKREATODUODENAL REZEKSIYA 2788950 6 693 600
54 ME’DANING PROKSIMAL -SUBTOTAL REZEKSIYASI( GERLOK TIPIDAGI) 1991400 4 779 300
55 RELAPAROTOMIYA, QORIN BO’SHLIG’I SANASIYASI,  STOMA QO’YISH 1053000 2 527 200
56 SIMULTANT ADRENALEKTOMIYA 385350 924 900
57 SPLENEKTOMIYA 385350 924 900
58 TERI- JIGAR ORQALI XOLANGIOSTOMIYA 430500 1 033 200
59 TRANSDUODENAL PAPILLEKTOMIYA 1221900 2 932 500
60 O’T QOPINI TASHQI DRENAJLASH( XOLESISTOSTOMIYA) 1012800 2 430 600
61 XOLEDOX REZEKSIYASI 1430850 3 434 100
62 XOLEDOXOTOMIYA,GEPATIKOXOLEDOXNI ENDOPROTEZLASH 1012800 2 430 600
63 XOLESISTO (XOLEDOXO)-EYUNO I ENTERO-ENTERO ANASTOMOZLAR QO’YISH 1012800 2 430 600
64 JIGAR REZEKSIYASI XOLESISTEKTOMIYA ,ILAN 1372800 3 294 600
65 XOLESISTEKTOMIYA 803700 1 929 000
66 EZOFAGO- EYUNO ANASTOMOZ REZEKSIYASI 2151000 5 162 400
67 ENDOVASKELYAR XIRURGIK OPERASIYALAR 1012800 2 430 600
68 ENTERO-ENTERO ANASTOMOZLAR QO’YISH 803700 1 929 000
69 EXINOKOKKEKTOMIYA, AL’VEOKOKKEKTOMIYA 1012800 2 430 600
KOLOPROKTOLOGIK OPERASIYALAR
1 O’SMANI TRANSANAL OLIB TASHLASH 351600 843 900
2 O’NG TOMONLAMA GEMIKOLEKTOMIYA,ILEO-TRANSVERZO ANASTOMOZ QO’YISH  BILAN 746850 1 792 500
3 CHAP TOMONLAMA GEMIKOLEKTOMIYA TRANSVERZO- REKTAL ANASTOMOZ QO’YISH BILAN 746850 1 792 500
4 SUBTOTAL KOLEKTOMIYA , ILEO- SIGMA ANASTOMOZ QO’YISH BILAN 746850 1 792 500
5 SIGMOIDEKTOMIYA,DESSENDO-REKTAL ANASTOMOZ QO’YISH BILAN 746850 1 792 500
6 GARTMAN OPERASIYASI 746850 1 792 500
7 TO’G’RI ICHAKNING OLDINGI REZEKSIYASI,BIR OG’IZLI KOLOSTOMA QO’YISH BILAN 867600 2 082 300
8 TO’G’RI ICHAKNING QORIN – ANAL REZEKSIYASI ,TO’G’RI ICHAKNI TUSHIRISH BILAN 1627350 3 905 700
9 TO’G’RI ICHAKNING QORIN -ORALIQ EKSTIRPASIYASI 1627350 3 905 700
10 TOTAL KOLEKTOMIYA,ILEOSTOMA QO’YISH BILAN 867600 2 082 300
11 TOTAL KOLPROEKTOMIYA,ILEOSTOMA QO’YISH BILAN 1602900 3 846 900
12 KOLOSTOMANI YOPISH,HAR XIL TURDAGI ANASTOMOZLAR QO’YISH BILAN 1822200 4 373 400
13 TOTAL KOLEKTOMIYA,ILEO-REKTAL ANASTOMOZ QO’YISH BILAN 1822200 4 373 400
14 TOTAL KOLEKTOMIYADAN KEYIN INGICHKA ICHAKDAN REZERVUAR YASASH(J-nauch W-nauch) 2034750 4 883 400
15 TO’GRI ICHAK QORIN-ORALIQ EKSTIRPASIYASIDAN KEYIN NEOREKTUM,NEOSFINKTER YASASH 2638650 6 332 700
16 SIRKULYAR TIKUVCHI APPARATLAR YORDAMIDA ANASTAMOZLAR QO’YISH 1852350 4 445 700
17 TO’G’RI ICHAKNING OLDINGI UL’TRAPAST REZEKSIYALARI,SIRKULYAR TIKUVCHI APPARATLAR YORDAMIDA ANASTAMOZLAR QO’YISH 2124150 5 097 900
18 HAR XIL TURDAGI KOLOSTOMALAR , ILEOSTOMALAR QO’YISH 388500 932 400
19 AYLANMA ANASTAMOZLAR QO’YISH 388500 932 400
UROLOGIK OPERASIYALAR
1 NEFREKTOMIYA 814800 1 955 400
2 PK NEFROSTOMIYA 297900 714 900
3 PK SISTOSTOMIYA 119850 287 700
4 URETEROKUTENEOSTOMIYA 654600 1 571 100
5 QOVUQ REZEKSIYASI 538350 1 292 100
6 RADIKAL SISTPROSTEKTOMIYA 1292700 3 102 600
7 SUN’IY REZERVUAR SHAKILLANTIRISH 1531500 3 675 600
8 RADIKAL PROSTATEKTOMIYA 1042200 2 501 400
9 EPISISTOSTOMIYA 175950 422 400
10 QOVUQ TRANSURETRAL REZEKSIYASI 305250 732 600
11 PROSTATA BEZI TRANSURETRAL REZEKSIYASI 354600 851 100
12 QOVUQ TOSHLARINI TRANSURETRAL MAYDALASH 235800 565 800
13 ADENOMA TRANSURETRAL REZEKSIYASI 235800 565 800
14 ADENOMEKTOMIYA 336000 806 400
15 TASHQI JINSIY A’ZOLAR O’SMALARIDA OPERASIYALAR(EMASKULASIYA,PENEKTOMIYA) 574050 1 377 600
16 IKKI TOMONLAMA ORXIEKTOMIYA 276450 663 600
17 ORXOFUNIKULEKTOMIYA 454950 1 092 000
19 TASHQI SIYDIK-TANOSIL A’ZOLARIDA KICHIK INVAZIV OPERASIYALAR (POLIPEKTOMIYA) 70500 169 200
19 ADRENALEKTOMIYA 644400 1 546 500
20 BUYRAK REZEKSIYASI 814800 1 955 400
21 SHEVASSYU 644550 1 546 800
22 QORINPARDA ORTI SOXASI LIMFADENEKTOMIYASI 644550 1 546 800
23 NEFROURETEROEKTOMIYA,QOVUQ REZEKSIYASI BILAN 933000 2 239 200
24 LAPAROSKOPIK NEFREKTOMIYA 1131600 2 715 900
25 KICHIK CHANOQ A’ZOLARI OLDINGI EVISSERESIYASI 1229850 2 951 700
26 KICHIK CHANOQ A’ZOLARI OLDINGI EKZENTERASIYASI 396150 950 700
27 LAPAROTOMIYA.REVIZIYA.BIOPSIYA.DRENAJLASH 395550 949 200
28 RELOPAROTOMIYA.REVIZIYA.SANASIYA.TOMIRLARNI BOG’LASH.DRENAJLASH 396150 950 700
GINEKOLOGIK OPERASIYALAR
1 SERVIKAL KANAL VA BACHADON BO’SHLIG’INI DIAGNOSTIK QIRISH 221100 530 700
2 DIANOSTIK GISTEROSKOPIYA 222600 534 300
3 BACHADON BO’YNI DIATERMOELEKTROKONIZASIYASI 222000 532 800
4 LAPAROSENTEZ 222000 532 800
5 VUL’VEKTOMIYA 623850 1 497 300
6 QIN O’SMASINI OLIB TASHLASH 623850 1 497 300
7 KENGAYTIRILGAN VUL’VEKTOMIYA(VUL’VEKTOMIYA VA DYUKEN OPERASIYASI) 1491600 3 579 900
8 DIAGNOSTIK LAPAROSKOPIYA 623850 1 497 300
9 MIOMEKTOMIYA 1162050 2 788 800
10 TUBOVARIOEKTOMIYA 1162050 2 788 800
11 BACHADON ORTIQLARI BILAN VA ORTIQLARISIZ AMPUTASIYASI 1162050 2 788 800
12 BACHADON ORTIQLARI BILAN VA ORTIQLARISIZ EKSTIRPASIYASI 1162050 2 788 800
13 BACHADON ORTIQLARI BILAN VA ORTIQLARISIZ EKSTIRPASIYASI.OMENTEKTOMIYA 1162050 2 788 800
14 BACHADON ORTIQLARI BILAN  KENGAYTIRILGAN EKSTIRPASIYASI 1816500 4 359 600
15 BACHADON KENGAYTIRILGAN EKSTIRPASIYASI,TUXUMDONLARI TRANSPOZISIYASI BILAN 1816500 4 359 600
16 TRAXELEKTOMIYA 1816500 4 359 600
TAYANCH-HARAKAT TIZIMI O’SMALARI OPERASIYASI
1 TERI O’SMALARINI KESISH 445200 1 068 600
2 TERI O’SMALARINI KESISH ERKIN PLASTIKA BILAN 802500 1 926 000
3 DYUKEN OPERASIYASI 923250 2 215 800
4 MEL’NIKOV OPERASIYASI 1044000 2 505 600
5 QO’LTIQ OSTI LIMFADENEKTOMIYASI 923250 2 215 800
6 OPERASIYADAN KEYINGI JAROXAT DEFEKTINI TERI LOSKUTI BILAN PLASTIKA QILISH 623850 1 497 300
7 YUMSHOQ TO’QIMA O’SMALARINI KESISH 1044000 2 505 600
8 YUMSHOQ TO’QIMA RESIDIV O’SMALARINI KESIB OLISH YOKI O’SMA METASTAZINI KESIB OLISH 1282950 3 079 200
9 QON TOMIR PROTEZLASH YO’LI BILAN O’SMANI KESIB OLISH,O’SMANI KESIB OLISH VA JAROXAT DEFEKTINI QON TOMIRLI LOSKUT BILAN TIKLASH 1441050 3 458 400
10 OSTEOTOMIYA EKSKOXLEASIYA BILAN,CHEKKA REZEKSIYA 623850 1 497 300
11 QOVURG’ALAR REZEKSIYASI,TO’SH REZEKSIYASI,O’MROV REZEKSIYASI 1282950 3 079 200
12 KURAK SUYAGI REZEKSIYASI,SKAPULEKTOMIYA,YELKA SUYAGI DISTAL SOXASI REZEKSIYASI AUTOPLASTIKA BILAN 1522050 3 652 800
13 KAFT SUYAKLARI REZEKSIYASI 923250 2 215 800
14 TOS SUYAGI REZEKSIYASI,DUMG’AZA SUYAGI REZEKSIYASI 1522050 3 652 800
15 KICHIK BOLDIR SUYAGI REZEKSIYASI,SUYAK SEGMENTAR REZEKSIYASI ,O’SMA EKSKOXLEASIYASI 923250 2 215 800
16 SEGMENTAR REZEKSIYA,SPEYSER O’RNATISH BILAN 1522050 3 652 800
17 SUYAKLAR REPOZISIYASI,METALL OSTEOSINTEZ BILAN 1522050 3 652 800
18 O’SMA EKSKOXLEASIYASI+KRIO+SEMENTOPLASTIKA 923250 2 215 800
19 O’SMA EKSKOXLEASIYASI+KRIO+SEMENTOPLASTIKA+METALL OSTEOSINTEZ 923250 2 215 800
20 O’SMA EKSKOXLEASIYASI,SEMENTOPLASTIKA BILAN 921750 2 212 200
21 O’SMA EKSKOXLEASIYASI,AUTOPLASTIKA BILAN 923250 2 215 800
22 SON AMPUTASIYASI,BOLDIR AMPUTASIYASI 1282950 3 079 200
23 YELKA SUYAGI AMPUTASIYASI,BILAK AMPUTASIYASI 1044000 2 505 600
24 KAFT AMPUTASIYASI,TOVONAMPUTASIYASI 805050 1 932 000
25 QO’L EKZARTIKULYASIYASI 1282950 3 079 200
26 OYOQLAR EKZARTIKULYASIYASI 1722750 4 134 600
27 BILAK EKZARTIKULYASIYASI 714450 1 714 800
28 KAFT EKZARTIKULYASIYASI 505650 1 213 500
29 BARMOQ EKZARTIKULYASIYASI,BARMOQ AMPUTASIYASI 505650 1 213 500
30 TIZZA BO’G’IMIDAN EKZARTIKULYASIYA, BOLDIR-TOVON BO’G’IMIDAN EKZARTIKULYASIYA 805050 1 932 000
31 YELKA BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH 1522050 3 652 800
32 TIRSAK BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH 1522050 3 652 800
33 TOS SUYAKLARINI ENDOPROTEZIRLASH 1522050 3 652 800
34 SON -TOS BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH 1522050 3 652 800
35 TIZZA BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH 1522050 3 652 800
36 BOLDIR-TOVON BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH 1522050 3 652 800
37 SUYAKLAR DIAFIZAR QISMINI ENDOPROTEZIRLASH 1282950 3 079 200
38 KAFT-BILAK BO’G’IMINI ENDOPROTEZLASH 1282950 3 079 200
39 BILAK SUYAGINI ENDOPROTEZIRLASH 1044000 2 505 600
40 ENDOPROTEZNI OLIB TASHLASH 714450 1 714 800
41 ENDOPROTEZNI OLIB TASHLASH ,QAYTA ENDOPROTEZLASH BILAN 1522050 3 652 800
42 ENDOPROTEZ REKONSTRUKSIYA 1076400 2 583 300
43 OQMANI KESIB OLISH 446550 1 071 600
44 O’SMADAN OCHIQ BIOPSIYA 237300 569 400
45 EKSSIZION BIOPSIYA 237300 569 400
46 TREPAN BIOPSIYA 50700 121 800
47 GEMIPEL’VIOEKTOMIYA 1525050 3 660 000
48 SUYAK SEGMENTLAR REZEKSIYASI INTRAMEDULYAR SHTIFT O’RNATISH BILAN 1285650 3 085 500
49 SUYAK SEGMENTAR REZEKSIYASI AUTOPLASTIKA BILAN 1046250 2 511 000
50 KURAKLAR ARO YELKA REZEKSIYASI ,KURAKLAR ARO YELKA AMPUTASIYASI 1525050 3 660 000
51 ORQA MIYA O’SMALARINI KESIB OLISH 1343850 3 225 300
52 UMURTQA POG’ONA O’TKIR O’SIG’I REZEKSIYASI,UMURTQA POG’ONA YON O’SIG’I REZEKSIYASI 1134600 2 723 100
53 UMURTQA TANASI REZEKSIYASI KEYDJ O’RNATISH BILAN 1343850 3 225 300
54 EXINOKOKEKTOMIYA 716250 1 719 000
55 TRANSPEDIKULYAR FIKSATORLARNI O’RNATISH 1343850 3 225 300
BOSH BO’YIN O’SMALARI OPERASIYALARI
1 QULOQ OLD SO’LAK BEZI REZEKSIYASI 644250 1 546 200
2 TASHQI JAG’ OSTI YO’LI BILAN QULOQ OLDI SO’LAK BEZI XALQUM O’SIG’I REZEKSIYASI 644250 1 546 200
3 QULOQ OLDI SO’LAK BEZI SUBTOTAL REZEKSIYASI 644250 1 546 200
4 PAROTIDEKTOMIYA 804000 1 929 600
5 JAG’ OSTI SO’LAK BEZI EKSTIRPASIYASI 804000 1 929 600
6 GEMITIREOIDEKTOMIYA 644250 1 546 200
7 QALQONSIMON BEZ SUBTOTAL REZEKSIYASI 644250 1 546 200
8 TIREOIDEKTOMIYA 823200 1 975 800
9 XIQILDOQ XORDEKTOMIYA 644250 1 546 200
10 XIQILDOQNING OLDINGI YON REZEKSIYASI 644250 1 546 200
11 XIQILDOQNING GORIZONTAL REZEKSIYASI 644250 1 546 200
12 LARINGEKTOMIYA 1181400 2 835 300
13 YUQORI JAG’ REZEKSIYASI 1181400 2 835 300
14 YUQORI JAG’ REZEKSIYASI KOMBINIRLASHGAN REZEKSIYA 1780950 4 274 400
15 DIAGNOSTIK GAYMOROTOMIYA, O’SMA BIOPSIYASI BILAN 404850 971 700
16 GAYMOROTOMIYA,O’SMANI OLIB TASHLASH BILAN 823200 1 975 800
17 DIAGNOSTIK RINOTOMIYA,O’SMA BIOPSIYASI BILAN 404850 971 700
18 RINOTOMIYA,O’SMANI OLIB TASHLASH BILAN 823200 1 975 800
19 DIAGNOSTIK ETMOIDOTOMIYA ,O’SMA BIOPSIYASI BILAN 404850 971 700
20 ETMOIDOTOMIYA,O’SMANI OLIB TASHLASH BILAN 823200 1 975 800
21 DIAGNOSTIK FARINGOTOMIYA ,O’SMA BIOPSIYASI BILAN 404850 971 700
22 FARINGOTOMIYA,O’SMANI OLIB TASHLASH BILAN 823200 1 975 800
23 LARINGEKTOMIYA ,XAKQUM REZEKSIYASI BILAN 1780950 4 274 400
24 LARINGOFARINGEKTOMIYA 1780950 4 274 400
25 LARINGOFARINGEKTOMIYA,QIZILO’NGACH REZEKSIYASI BILAN 1780950 4 274 400
26 TIL YARIM REZEKSIYASI 584550 1 402 800
27 TIL KOMBINIRLASHGAN REZEKSIYASI 1181400 2 835 300
28 OG’IZ BO’SHLIG’I TUBI REZEKSIYASI 584550 1 402 800
29 OG’IZ BO’SHLIG’I LUNJ REZEKSIYASI 584550 1 402 800
30 PASTKI JAG’ CHEKKA REZEKSIYASI 584550 1 402 800
31 PASTKI JAG’ SEGMENTAR REZEKSIYASI 1181400 2 835 300
32 PASTKI JAG’ SUBTOTAL REZEKSIYASI 1759650 4 223 100
33 GEMIMANDIBULEKTOMIYA (PASTKI JAG’ YARIM REZEKSIYASI) 1759650 4 223 100
34 OG’IZ BO’SHLIG’I  O’SMALARIDA REKONSTRUKTIV- TIKLOVCHI OPERASIYALAR 2199450 5 278 800
35 YUQORI JAG’ O’SMALARIDA REKONSTRUKTIV- TIKLOVCHI OPERASIYALAR 2199450 5 278 800
36 OG’IZ BO’SHLIG’I O’SMALARIDA PLASTIK OPERASIYALAR 2199450 5 278 800
37 YUQORI JAG’ O’SMALARIDA PLASTIK OPERASIYALAR 2199450 5 278 800
38 ISSECHENIYE OPUXOLI KOJE S PLASTIKOY 646800 1 552 200
39 TERI O’SMASINI KESIB OLISH,DEFEKTNI PLASTIKA QILISH BILAN 644250 1 546 200
40 BOSH VA BO’YIN SOXASI YUMSHOQ TO’QIMALARINI RADIKAL OLIB TASHLASH 1002300 2 405 400
41 TRAXEOSTOMIYA 151200 363 000
42 TASHQI UYQU ARTERIYASINI BOG’LASH 151200 363 000
43 BO’YIN SELEKTIV LIMFODISSEKSIYASI 823200 1 975 800
44 BO’YIN RADIKAL LIMFODISSEKSIYA 1192800 2 862 600
45 YUMSHOQ TO’QIMALAR RESEDIV O’SMASINI KESIB  OLISH 1002300 2 405 400
46 BO’YIN LMFA TUGUNI VA O’SMASI OCHIQ BIOPSIYASI 196800 472 200
47 METASTATIK O’SMANI OLIB TASHLASH 1002300 2 405 400
48 LARINGOTOMIYA ,O’SMA BIOPSIYASI BILAN 404850 971 700
49 LARINGOPLASTIKA 447000 1 072 800
50 LIMFOGEMANGIOMANI LIGIRLASH VA I SKLEROZIRLASH 447000 1 072 800
50 YUQORI VA PASTKI LAB REZEKSIYASI PLASTIKA BILAN 823200 1 975 800
OFTAL’MOLOGIK OPERASIYALAR
1 BOLALARDA ORBITA O’SMALARIDA PUNKSION BIOPSIYA 199800 479 400
2 KATTALARDA ORBITA O’SMALARIDA PUNKSION BIOPSIYA 63150 151 500
3 ORBITA YUMSHOQ TO’QIMA O’SMALARI BIOPSIYA 243300 583 800
4 KON’YUNKTIVA VA TERI O’SMALRIDAN BIOPSIYA OLISH 90450 217 200
4 BOLALARDA KO’Z TUBINI KO’RISH 163800 393 000
5 OPBITA OPERASIYASI 681450 1 635 600
6 KO’Z OLMASI ENUKLEASIYASI 532950 1 279 200
7 SKLERA KON’YUKTIVASI OPERASIYASI 384750 923 400
8 TERI OPERASIYALARI 384750 923 400
9 ORBITA EKZENTERASIYASI 1066050 2 558 400
10 KENGAYTIRILGAN EKZENTERASIYA 1247250 2 993 400
11 SKLEROTOMIYA,KO’Z ICHI O’SMASINI OLIB TASHLASH BILAN 1066050 2 558 400
12 GEMANGIOMALAR DIATERMOKOAGULYASIYASI 206100 494 700
TORAKAL OPERASIYALAR
1 A.DIAGNOSTIK TORAKOSKOPIYA,O’PKA O’SMASIDAN BIOPSIYA BILAN(O’PKANI O’SMA BILAN BIRGALIKDA ATIPIK REZEKSIYASI);B.Perikard TORAKOSKOPIK FENESTRASIYASI 565200 1 356 600
2 O’SMANI TORAKOSKOPIK OLISH(KISTA,FIBROMA,TUBERKULEMA,XONDROMA,GAMARTOXONDROMA,VA BOSHQALAR.) O’PKA O’SMASINI ATIPIK REZEKSIYA YO’LI BILAN OLISH 534900 1 283 700
3 O’PKA O’SMASINI VIDEOASSISTIR (VATS)BIOPSIYASI,O’PKA O’SMASINI ATIPIK REZEKSIYASI BILAN 565200 1 356 600
4 O’PKA O’SMASINI VIDEOASISTIR (VATS)OLISH (KISTA,TUBERKULEMA,GAMARTOMA,GAMARTOXONDROMA VA BOSH.) (O’PKANI O’SMA BILAN ATIPIK REZEKSIYASI YO’LI BILAN) 565200 1 356 600
5 А.KO’KS ORALIG’I VA PLEVRA O’SMASIDAN DIAGNOSTIK TORAKOSKOPIYA,BIOPSIYA BILAN; B.KO’KS ORALIG’I VA PLEVRA  O’SMASIDAN VIDEOASSISTIR(VATS)BIOPSIYASI 557250 1 337 400
6 А.KO’KS ORALIG’I VA PLEVRA O’SMASIDAN TORAKOSKOPIK VIDEOASSISTIR (VATS) BIOPSIYASI (KISTA, KISTOZ XOSILALAR VA BOSHQ.). B.SUT BEZI SARATONIDA KO’KS ORALIG’I TORAKOSKOPIK PARASTERNAL LIMFADENEKTOMIYASI 744150 1 785 900
7 QOPIN BO’SHLIG’I O’SMALARI DIAGNOSTIK LAPAROSKOPIYASI,BIOPSIYA BILAN (JIGAR,TUXUMDONLAR,BACHADON, QORIN DEVORI,BOSHQA ORGANLAR) 565200 1 356 600
8 QORIN BO’SHLIG’I A’ZOLARI O’SMALARINI LAPAROSKOPIK OLIB TASHLASH (JIGAR, TUXUMDON,BACHADON,QORIN DEVORI ,YOKI BOSHQA ORGANLAR) 744150 1 785 900
9 TORAKOSENTEZ,PERIKARDIOSENTEZ,LAPAROSENTEZ 75300 180 600
10 UTT,KT NAZORATI OSTIDA KO’KRAK VA QORIN BO’SHLIG’I A’ZOLARI O’SMASIDAN TREPAN (PUNKSION)BIOPSIYA 102450 246 000
11 А. Kengaytirilgan(yoki+kombinir)lobektomiya yoki bilobektomiya;B.O’pkani kengaytirilgan(yoki+kombinir) segmentektomiyasi yoki atipik rezeksiyasi; V. O’pka o’smasini ochiq kesib olish(yoki+kombinir) (metastaz, tuberkulema,xondroma,gamartoxondroma,kista va boshq.) 929850 2 231 700
12 А. Kengaytirilgan pul’monektomiya; B.Kengaytirilgan-kombinir pul’monektomiya;V.Plevrektomiya,o’pkani dekortikasiyasi bilan; G.Qovurg’alar rezeksiyasi torakomioplastika bilan; D. To’sh suyagi rezeksiyasi, torakomioplastika bilan 1049400 2 518 500
13 TRAXEYA SIRKULYAR REZEKSIYASI 1469550 3 526 800
14 TORAKOTOMIYA ORQALI KO’KS ORALIG’I O’SMASINI OLISH 1049400 2 518 500
15 А.STERNOTOMIYA YO’LI BILAN KO’KS ORALIG’I O’SMALARINI OLISH. B. QOVURG’A VA TO’SH REZEKSIYASI, TORAKOMIOPLASTIKA BILAN 1049400 2 518 500
16 PERIFERIK LIMFA TUGUN OCHIQ BIOPSIYASI 90300 216 600
17 А.L’YUIS OPERASIYASI,GARLIKA-OSAVA OPERASIYASI 1889850 4 535 700
18 А. QIZILO’NGACH ABDOMINOSERVIKAL EKSTIRPASIYASI,EZOFAGOGASTROPLASTIKA,BO’YIN SOXASIGA EGA QO’YISH BILAN, B.MAKKEYN OPERASIYASI (QIZILO’NGACH EKSTIRPASIYASI 3 TA DOSTUP BILAN). 1889850 4 535 700
19 А.GARLOK OPERASIYASI;
B. KENGAYTIRILGAN GASTROEKTOMIYA,BOSHQA A’ZOLAR REZEKSIYASI BILAN;
V. DIAFRAGMANI QIZILO’NGACH TESHIGI CHURRASI FUNDOPLIKASIYASI; G. ME’DA BA 12 BARMOQLI ICHAK YARA KASALLIGIDA OSHQOZON REZEKSIYASI;D. QORIN DEVORI CHURRASINI KESISH,PLASTIKA BILAN;
1469550 3 526 800
BOLALAR BO’LIMI OPERASIYALARI
1 TERI O’SMASINI KESIB OLISH 714000 1 713 600
2 TERI O’SMASINI KESIB OLISH,ERKIN PLASTIKASI BILAN 922650 2 214 300
3 YUMSHOQ TO’QIMA O’SMALARINI KESIB OLISH 825600 1 981 500
4  YUMSHOQ TO’QIMA RESIDIV YOKI METASTATIK O’SMALARNI KESIB OLISH 922650 2 214 300
5  YUMSHOQ TO’QIMA O’SMALARINI KESIB OLISH, DYUKEN OPERASIYASI BILAN 922650 2 214 300
6 QO’LTIQ OSTI LIMFADENEKTOMIYASI 714000 1 713 600
7 EKSKOXKEASIYA VA AUTOPLASTIKA 1131300 2 715 000
8 SUYAK CHEKKA REZEKSIYASI 714000 1 713 600
9 TOS SUYAKLARI REZEKSIYASI 1131300 2 715 000
10 TANA YUQORI QISMI AMPUTASIYASI 1101150 2 642 700
11 TANA QUYI QISM AMPUTASIYASI 1101150 2 642 700
12 PIROGOV USULIDA BOLDIR AMPUTASIYASI 939750 2 255 400
13 TANA YUQORI QISMIDAN EKZOARTIKULYASIYA 1101150 2 642 700
14 TANA QUYI QISMI EKZOARTIKULYASIYA 1101150 2 642 700
15 SUYAK SEGMENTAR REZEKSIYASI,INTRAMEDULYAR SHTIFT QO’YISH BILAN 1521150 3 650 700
16 SUYAK SEGMENTAR REZEKSIYASI ,AUTOPLASTIKA BILAN 1340100 3 216 300
17 KURAKLAR ARO YELKA REZEKSIYASI 1521150 3 650 700
18 KURAKLAR ARO YELKA AMPUTASIYASI 1521150 3 650 700
19 CHANOQ-SON BO’G’IMINI YOKI TIZZA BO’G’IMINI ENDOPROTEZLASH 1760100 4 224 300
20 SKAPULEKTOMIYA 1340100 3 216 300
21 YELKA BO’G’IMINI ENDOPROTEZIRLASH 1760100 4 224 300
22 UMIRTQA POG’ONA O’TKIR O’SIG’I REZEKSIYASI 1158900 2 781 300
23 METALL ENDOPROTEZNI OLIB TASHLASH 1158900 2 781 300
24 YELKA SUYAGI DISTAL SOXASI REZEKSIYASI,AUTOPLASTIKA BILAN 1158900 2 781 300
25  BILAK VA TIRSAK SUYAKLARI DISTAL QISMIDAN REZEKSIYASI,AUTOPLASTIKA BILAN 1521150 3 650 700
26 O’MROV SUYAGI REZEKSIYASI 1340100 3 216 300
27 KICHIK BOLDIR SUYAGI REZEKSIYASI 1340100 3 216 300
28 EKSOXLEASIYA VA SEMENTOPLASTIKA 1521150 3 650 700
29 JIGARDA RADIKAL OPERASIYALAR (gemipatektomiya,jigar rezeksiyasi) 1521150 3 650 700
30 QORIN OLDI DEVORI O’SMALARINI OLIB TASHLASH 922650 2 214 300
31 PANKREAS DISTAL REZEKSIYASI ,GEMIPANKREATEKTOMIYA 1131300 2 715 000
32 TUXUMDONLAR O’SMASI BO’YICHA OPERASIYA 922650 2 214 300
33 BACHADONNI ORTIQLARI BILAN KENGAYTIRILGAN EKSTIRPASIYASI 1131300 2 715 000
34 BACHADONNI ORTIQLARI BILAN EKSTIRPASIYASI (AMPUTASIYA).OMENTEKTOMIYA 1131000 2 714 400
35 SUT BEZI XAVFSIZ O’SMALARIDA SEKROTAL REZEKSIYASI 205950 494 400
36 NEFREKTOMIYA 1131300 2 715 000
37 NEFREKTOMIYA ,LIMFODISSEKIYA BILAN 1340100 3 216 300
38 SISTEKTOMIYA,UKS QO’YISH BILAN 1521150 3 650 700
39 PERKUTAN NEFROSTOMIYA 250800 601 800
40 PERKUTAN SISTOSTOMIYA 248400 596 100
41 ORXOFUNIKULEKTOMIYA YOKI ORXOEKTOMIYA 714300 1 714 200
42 O’PKA O’SMALARINI TORAKOSKOPIK OLIB TASHLASH (KISTA,FIBROMA,TUBERKULEMA,XONDROMA,GAMARTOXONDROMA VA BOSHQ.) (O’PKANI O’SMA BILAN ATIPIK REZEKSIYASI ORQALI) 445200 1 068 600
43 O’PKA O’SMASINI VIDEOASSISTIR (VATS) BIOPSIYASI,O’PKA O’SMASINI ATIPIK REZEKSIYASI BILAN 534450 1 282 800
44 KO’KS ORALIG’I VA PLEVRA O’SMASIDAN DIAGNOSTIK TORAKOSKOPIK BIOPSIYA,YOKI KO’KS ORALIG’I VA PLEVRA O’SMASIDAN VIDEOASSISTIR  (VATS)BIOPSIYASI 445200 1 068 600
45 O’PKA O’SMASINI VIDEOASISTIR  (VATS)OLIB TASHLASH (KISTA,TUBERKULEMA,GAMARTOMA,GAMARTOXONDROMAVA BOSHQ .)  (O’PKANI O’SMA BILAN ATIPIK EZEKSIYASI YO’LI BILAN) 445200 1 068 600
46 А.KO’KS ORALIG’I VA PLEVRA O’SMASIDAN TORAKOSKOPIK VIDEOASSISTIR (VATS)BIOPSIYASI (KISTA,KISTOZ XOSILALAR VA BOSHQ.). B.SUT BEZI SARATONIDA KO’KS ORALIG’I TORAKOSKOPIK PARASTERNAL LIMFADENEKTOMIYASI 623700 1 497 000
47 QORIN BO’SHLIG’I A’ZOLARI O’SMALARINI DIAGNOSTIK LAPAROSKOPIYASI,BIOPSIYA BILAN (JIGAR,TUXUMDON, BACHADON,QORIN DEVORI,YOKI BOSHQA ORGANLAR 445200 1 068 600
48 QORIN BO’SHLIG’I A’ZOLARINI (KISTA) LAPAROSKOPIK OLIB TASHLASH (JIGAR,TUXUMDON,BACHADON,QORIN DEVORI,YOKI BOSHQA ORGANLAR 623250 1 495 800
49 TORAKOSENTEZ;PERIKARDIOSENTEZ;LAPAROSENTEZ 221100 530 700
50 UTT NAZORATI OSTIDA KO’KRAK VA QORIN BO’SHLIG’I A’ZOLARI O’SMASIDAN TREPAN (PUNKSION)BIOPSIYA 223650 536 700
51 STERNOTOMIYA BILAN KO’KS ORALIG’I O’SMASINI OLIB TASHLASH.QOVURG’A VA TO’SH REZEKSIYASI, TORAKOOPLASTIKA BILAN 928350 2 228 100
52 PERIFERIK LIMFA TUGUNDAN OCHIQ BIOPSIYA OLISH 236100 566 700
53 TORAKOTOMIYA ORQALI KO’KS ORALIG’I O’SMASINI OLISH 928050 2 227 200
54 YUQORI (PASTKI) JAG’ REZEKSIYASI 922650 2 214 300
55 BO’YIN BIR TOMONLAMA KLETCHATKASINI KESIB OLISH 922650 2 214 300
56 TIL BA OG’IZ BO’SHLIG’I REZEKSIYASI 922650 2 214 300
57 SO’LAK BEZLARIDA OPERASIYALAR 922650 2 214 300
58 DIANOSTIK GAYMOROTOMIYA 714000 1 713 600
59 TRAXEOSTOMIYA 505350 1 212 900
60 QALQONSIMON BEZ SUBTOTAL REZEKSIYASI 922650 2 214 300
61 QALQONSIMON BEZ REZEKSIYASI 1131300 2 715 000
NARKOZ 1 SOATGA
1 INTUBASION NARKOZ  (1 SOAT) 115350 276 900
2 SPINAL NARKOZ (1 SOAT) 115350 276 900
3 VENA ICHI ANESTEZIYA (1SOAT) 115350 276 900
AMBULATOR-POLIKLINIK TEKSHIRUVLAR
GENEKOLOG KONSUL’TASIYASI 70800 169 800
1 ORQA TUB PUNKSIYASI 62250 149 400
2 BACHADON BO’YNI,SERVIKAL KANAL VA QINDAN BIOPSIYA 73050 175 200
3 BACHADON BO’YNIDAN SURTMA 48600 116 700
4 TASHQI JINSIY A’ZOLARDAN SURTMA 25950 62 400
5 JINSIY A’ZOLAR KOLPOSKOPIYASI 73950 177 600
6 GISTEROSKOPIYA 113400 272 100
7 BACHADON BO’YNI EROZIYASI KOAGUKYASIYASI 97500 234 000
8 BACHADON BO’YNI EROZIYASI DIATERMOKONIZASIYASI 112650 270 300
9 TASHQI JINSIY A’ZOLARDAN BIOPSIYA 49650 119 100
10 BACHADON BO’SHLIG’IDAN QIRMA OLISH 89700 215 400
MAMMOLOG KONSUL’TASIYASI 43650 104 700
1 O’SMA YOKI LIMFA TUGUN PUNKSIYASI 47400 113 700
2 KISTA PUNKSIYASI 44100 105 900
3 O’SMA YOKI LIMFA TUGUN TREPAN BIOPSIYASI 50100 120 300
MUTAXASSISLAR (RADIOTERAPEVT,XIMIOTERAPEVТ)KONSUL’TASIYASI 43050 103 200
MUTAXASSISLAR (ENDOKRINOLOG,NEVROPATOLOG)KONSUL’TASIYASI 43950 105 600
TAYANCH-HARAKAT TIZIMI O’SMALARI ONKOLOGI KONSUL’TASIYASI 43050 103 200
1 O’SMA YOKI LIMFA TUGUN PUNKSIYASI 48300 115 800
BOLALAR ONKOLOGI KONSUL’TASIYASI 43050 103 200
1 PUNKSION BIOPSIYA 51300 123 000
ONKOOFTALMOLOG KONSUL’TASIYASI 43050 103 200
1 KO’Z O’TKIRLIGINI ANIQLASH 18750 45 000
2 OFTALMOSKOPIYA 25800 61 800
3 TIRQISHLI LAMPA YORDAMIDA KO’RIK 7050 16 800
4 PUNKSION BIOPSIYA 31650 75 900
ABDOMINАL ONKOLOG KONSUL’TASIYASI 43050 103 200
1 UTT NAZORATIDA PUNKSION BIOPSIYA 88800 213 000
UROLOG KONSUL’TASIYASI 56850 136 500
1 SISTOSKOPIYA 98850 237 300
2 PROSTATA BEZI TREPAN BIOPSIYASI 73200 175 800
BOSH BO’YIN O’SMALARI ONKOLOGI KONSUL’TASIYASI (LOR) 42600 102 300
1 O’SMA VA LIMFA TUGUN PUNKSION-ASPIRASION BIOPSIYA 41850 100 500
2 KONXOTOM YORDAMIDA O’SMA BIOPSIYASI 18300 43 800
ONKODERMATOLOG KONSUL’TASIYASI 42600 102 300
1 O’SMA VA LIMFA TUGUN PUNKSION-ASPIRASION BIOPSIYASI 41850 100 500
2 O’SMA BIOPSIYASI 18300 43 800
3 TERI O’SMALARIGA KRIOXIRURGIK TA’SIR O’TKAZISH 18000 43 200
ONKOKOLOPROKTOLOG KONSUL’TASIYASI 37800 90 600
1 REKTOSKOPIYA 71700 172 200
2 TOZALOVCHI XUQNA 43050 103 200
TORAKAL ONKOLOG KONSUL’TASIYASI 43050 103 200
1 PLEVRAL (PERIKARDIAL)PUNKSIYA BILAN KO’RIK 100350 240 900
2 ONKOTORAKAL XIRURG KO’RIGI,TRANSTORAKAL TREPAN BIOPSIYA BILAN 90150 216 300
FUNKSIONAL DIAGNOSTIKA VRACH KONSUL’TASIYASI  (VRACH-KARDIOLOG) 16050 38 400
1 ELEKTROKARDIOGRAFIYA 15300 36 600
16. ENDOSKOPICHESKIYE ISSLEDOVANIYE
1 EZOFAGOSKOPIYA 125700 301 800
2 EZOFAGOSKOPIYA +QIZILO’NGACH CHANDIQLI STENOZINI BUJLASH 176100 422 700
3 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA 124350 298 500
4 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA,SHILLIQ QAVAT BIOPSIYASI BILAN 124500 298 800
5 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA ZOND O’TKAZISH BILAN 124200 298 200
6 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA BUJLASH UCHUN IP O’TKAZISH 122850 294 900
7 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA,EYUNOSKOPIYA ,SHILLIQ QAVAT BIOPSIYASI BILAN 124500 298 800
8 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA,RETROGRAD PANKREATOXOLANGIOGRAFIYA 393900 945 300
9 INTRAOPERASION EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA 125700 301 800
10 EZOFAGOGASTRODUODENOSKOPIYA POLIPEKTOMIYA BILAN (QIZILO’NGACH,ME’DA,O’N IKKI BARMOQ ICHAK POLIPLARINI OLIB TASHLASH) 181200 435 000
11 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA,YOT JISMLARNI OLIB TASHLASH 125700 301 800
12 EZOFAGOGASTRODUODENOSKOPIYA,QIZILO’NGACH VARIKOZ KENGAYGAN VENALARINI SKLEROZIRLASH BILAN 180750 433 800
13 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA,QON KETISHISHINI TO’XTATISH 128400 308 100
14 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA, RETRAGRAT PANKREATTOXOLANIGOGRAFIYA,PAPILLOSFINKTEROTOMIYA 391500 939 600
15 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA, QIZILO’NGACH STENOZLARINI BARTARAF QILISH BILAN 180750 433 800
16 EZOFAGOGASRTODUODENO-SKOPIYA,QIZILO’NGACH SHILLIQ QAVATI  METAPLAZIYASINI OLIB TASHLASH BILAN 124650 299 100
17 EZOFAGOGASTRODUODENOSKOPIYA,PUNKSION GASTROSTOMA QO’YISH BILAN 183000 439 200
18 EZOFAGOGASTRODUODENO-SKOPIYA,TRAXEYA-QIZILO’NGACH OQMASINI AJRATISH BILAN 124950 300 000
19 KOLONOSKOPIYA 176100 422 700
20 ILEOKOLONOSKOPIYA 176100 422 700
21 REKTOSIGMOSKOPIYA,SHILLIQ QAVAT BIOPSIYASI BILAN 174600 419 100
22 KOLONOSKOPIYA,SHILLIQ QAVAT BIOPSIYASI BILAN 174750 419 400
23 ILEOKOLONOSKOPIYA,SHILLIQ QAVAT BIOPSIYASI BILAN S BIOPSIEY SLIZISTOY OBOLOCHKI 176100 422 700
24 INTRAOPERASION KOLONOSKOPIYA 142950 343 200
25 KOLONOSKOPIYA,YO’G’ON ICHAK POLIPLARI VA BOSHQA O’SMASIMON XOSILALARINI OLIB TASHLASH BILAN 178500 428 400
26 KOLONOSKOPIYA TO’G’RI ICHAK STENOZINI OLIB TASHLASH BILAN 178800 429 000
27 KOLONOSKPIYA,YOT JISMNI OLIB TASHLASH 175350 420 900
28 KOLONOSKOPIYA,QON KETISHINI TO’XTATISH 179850 431 700
29 DIAGNOSTIK FIBROBRONXOSKOPIYA 152400 365 700
30 DIAGNOSTIK FIBROBRONXOSKOPIYA+SANASIYA 152400 365 700
31 FIBROBRONXOSKOPIYA +EKISH VA SITOLOGIYA UCHUN SURTMALAR OLISH 152400 365 700
32 FIBROBRONXOSKOPIYA +SHILLIQ QAVAT BIOPSIYASI BILAN 152250 365 400
33 FIBROBRONXOSKOPIYA+TRAXEYA INTUBASIYASI 152400 365 700
34 FIBROBRONXOSKOPIYA,TORAYISH,CHANDIQ VA POLIPLAR ELEKTRODISTRUKSIYA BILAN 200250 480 600
35 FIBROBRONXOSKOPIYA,YOT JISM OLIB TASHLASH 168150 403 500
36 DIAGNOSTIK FIBROLARINGOSKOPIYA 107400 257 700
37 RINOSKOPIYA IKKI TOMONLAMA 106800 256 200
38 RINOSKOPIYA +TANGLASH+XALQUM FUNKSIONAL XOLATINI BAXOLASH 106800 256 200
39 RINOSKOPIYA,YOT JISMLARNI OLIB TASHLASH 106800 256 200
UL’TRATOVUSH TEKSHIRUVLARI
1 JIGAR,O’T QOPI,ME’DA OSTI BEZI, TALOQ UTT 75600 181 500
2 JIGAR,O’T QOPI, ME’DA OSTI BEZI,TALOQ DOPPLER (SDK+energetik) 89100 213 900
3 BUYRAKLAR UTT 53700 129 000
4 BUYRAKLAR DOPPLER(SDK+energetik) 65550 157 200
5 SIYDIK QOPI UTT 47250 113 400
6 SIYDIK QOPI,BACHADON VA ORTIQLARI UTT 62100 149 100
7 SIYDIK QOPI, BACHADON VA ORTIQLARI DOPPLER (SDK+energetik) 70200 168 600
8 SIYDIK QOPI, PROSTATA BEZI, URUG’ PUFAGI UTT 63150 151 500
9 SIYDIK QOPI, PROSTATA BEZI, URUG’ PUFAGI DOPPLER (SDK+energetik) 71700 172 200
10 MOYAK A’ZOLARI UTT 53700 129 000
11 MOYAK A’ZOLARI UTT 65550 157 200
12 SUT BEZLARI UTT 61800 148 200
13 SUT BEZLARI DOPPLER (SDK+enetgrtik) 74700 179 400
14 QALQONSIMON BEZ UTT 53400 128 100
15 QALQONSIMON BEZ DOPPLER (SDK+energetik) 63150 151 500
16 YUMSHOQ TO’QIMALAR DOPPLER (SDK+energetik) 53700 129 000
17 PERIFERIK LIMFA TUGUNLAR UTT 54450 130 800
18 QORINPARDA ORTI LIMFA TUGUNLARI UTT 54450 130 800
19 KO’Z OLMASI ORBITASI UTT 53400 128 100
20 KO’Z OLMASI ORBITASI DOPPLER (SDK+energetik) 63150 151 500
21 PLEVRAL BO’SHLIQ UTT 53400 128 100
22 QORIN BO’SHLIG’I VA KICHIK CHANOQDA EKSSUDATNI ANIQLASH UCHUN UTT 53400 128 100
23 BACHADON VA ORTIQLARI TRANSVAGINAL TEKSHIRISH DOPPLER (SDK+energetik) 86100 206 700
24 BACHADON VA ORTIQLARI TRANSVAGINAL TEKSHIRISH (ТV UТТ) 80400 192 900
25 PROSTATA BEZI TRANSREKTAL TEKSHIRISH (TV UTT) 71250 171 000
26 TROMBLARNI ANIQLASH MAQSADIDA OYOQLAR UTT 56400 135 300
27 SUT BEZLARI KOMPRESSION SONOELASTOGRAFIYA  (DOPPLER SDK+ energetik) 83850 201 300
28 QALQONSIMON BEZ KOMPRESSION SONOELASTOGRAFIYA (DOPPLER SDK+energetik) 83850 201 300
29 YUMSHOQ TO’QIMA KOMPRESSION SONOELASTOGRAFIYA (DOPPLER SDK+energetik) 83850 201 300
UTT NAZORATI OSTIDA PUNKSION BIOPSIYA
1 UTT NAZORATI OSTIDA PUNKSION BIOPSIYA 120450 289 200
RENTGENOLOGIK TEKSHIRUVLAR
1 VRACH-RENTGENOLOG KONSUL’TASIYASI RASM XULOSASI BILAN 32250 77 400
2  KO’KRAK QAFASI R-SKOPIYA 51150 122 700
3 KO’KRAK QAFASI R-GRAFIYA 102150 245 100
4 ME’DA R-SKOPIYASI RASM BILAN 138450 332 400
5 QIZILO’NGACH R-SKOPIYASI KONTRAST BILAN (BARIY) 98550 236 400
6 QIZILO’NGACH R-SKOPIYASI YOD SAQLOVCHI KONTRAST BILAN 93450 224 400
7 QIZILO’NGACH R-SKOPIYASI RASM BILAN 96900 232 500
8 IRRIGOSKOPIYA RASMSIZ (DISKKA YOZISH) 154950 372 000
9 IRRIGOSKOPIYA RASM BILAN 241200 579 000
10 IRRIGOSKOPIYA KOLOSTOMA ORQALI 211950 508 800
11 PROKTOGRAMMA 175800 421 800
12 ANOPROKTOGRAFIYA BARIY BILAN (DISKKA YOZISH) 100500 241 200
13 ANOPROKTOGRAFIYA BARIY BILAN VA RASM BILAN 157650 378 300
14 ANOPROKTOGRAFIYA YOD SAQLOVCHI KONTRAST BILAN (DISKKA YOZISH) 152550 366 000
15 ME’DA ICHAK TRAKTI RENTGENOSKOPIYASI BARIY PASSAJI(DISKKA YOZISH) 256200 615 000
15 ME’DA ICHAK TRAKTI RENTGENOSKOPIYASI BARIY PASSAJI RASM BILAN 313350 752 100
16 BOSH R-GRAFIYASI 2-TA PROEKSIYADA 159600 383 100
17 BO’YIN UMIPTQASI R-GRAFIYASI,2-PROEKSIYADA 159600 383 100
19 KO’KRAK UMIRTQASI R-GRAFIYASI 2-PROEKSIYADA 159600 383 100
20 TOS SUYAKLARI R-GRAFIYASI 137850 330 900
21 NAYSIMON SUYAKLAR R-GRAFIYASI 2-PROEKSIYADA 159600 383 100
22 CHANOQ-SON BO’G’IMI R-GRAFIYASI(BOLLAR) 121500 291 600
23 BURUN YONDOSH BO’SHLIQLARI R-GRAFIYASI 121500 291 600
24 QORIN BO’SHLIG’I OBZOR R-GRAFIYASI(DISKKA YOZISH BILAN) 65850 158 100
25 QORIN BO’SHLIG’I OBZOR R-GRAFIYASI TASVIRI BILAN 137850 330 900
25 EKSKRETORNAYA UROGRAFIYA (KONTRAST BILAN) DISKDA 179250 430 200
25 EKSKRETOR UROGRAFIYA(KONTRAST BILAN) TASVIR BILAN 236400 567 300
26 YOD SAQLOVCHI KONTRAST BILAN ANTEGRAD PIELOURETEROGRAFIYA 187350 449 700
27 YOD SAQLOVCHI KONTRAST BILAN RETROGRAD PIELOURETEROGRAFIYA 187350 449 700
28 SISTOGRAFIYA,YOD SAQLOVCHI KONTRAST BILAN 187350 449 700
29 FISTULOGRAFIYA 187350 449 700
30 SIALOGRAFIYA RASM BILAN 187350 449 700
31 ANTEGRAD XOLANGIOGRAFIYA 187350 449 700
32 GISTEROSAL’PINGOGRAFIYA (KONTRAST BILAN) 134550 322 800
33 MAMMOGRAFIYA DISKDA 60150 144 300
34 MAMMOGRAFIYA PLENKADA 99150 237 900
35 DUKTOGRAFIYA PLENKADA 219750 527 400
37 RENTGENOSKOPIYA NAZORATI OSTIDA BIOPSIYA 193050 463 200
KOMPYUTER TOMOGRAFIYA
1 RENTGEN-KOMPYUTER TOMOGRAFIYA KABINETI VRACHI KONSUL’TASIYASI,TASVIRNI IZOXLASH BILAN (1TA SOXA) 67500 162 000
2 BOSH MIYANI KONTRASTSIZ MSKTsi 135750 325 800
3 BOSH MIYA MSKTsi ICHKI KONTRASTLASH BILAN 388050 931 200
4 GIPOFIZNI KONTRASTSIZ MSKT TEKSHIRUVI 135750 325 800
5 GIPOFIZNI ICHKI KONTRASTLASH BILAN MSKT TEKSHIRUVI 388050 931 200
6 BOSH BO’YIN MSKTsi(BURUN YONDOSH BO’SHLIQLARI,BURUNOG’IZXALQUM,KO’Z OPBITASI,CHAKKA SUYAGI)KONTRASTSIZ TEKSHIRUVI 135750 325 800
7 BOSH BO’YIN MSKT( BURUN YONDOSH BO’SHLIQLARI,BURUNOG’IZXALQUM,KO’Z ORBITASI,CHAKA SUYAGI)ICHKI KONTRASTLASH BILAN 388050 931 200
8 KO’KRAK QAFASI KONTRASTSIZ MSKT TEKSHIRUVI 135750 325 800
9 KO’KRAK QAFASI KONTRAST BILAN MSKT TEKSHIRUVU (per os) 162450 390 000
10 KO’KRAK QAFASINI ICHKI KONTRASTLASH BILAN MSKT TEKSHIRUVI 388050 931 200
11 QORIN BO’SHLIG’I VA QORIN PARDA ORTI SOXASI KONTRASTSIZ MSKT TEKSHIRUVI 135750 325 800
12 QORIN BO’SHLIG’I VA QORIN PARDA ORTI SOXASI KONTRASTLI  MSKT TEKSHIRUVI (per os) 162450 390 000
13 QORIN BO’SHLIG’I VA QORIN PARDA ORTI SOXASI ICHKI KONTRASTLASH BILAN MSKT TEKSHIRUVI 388050 931 200
14 KICHIK TOS SOXASI KONTRASTSIZ MSKT TEKSHIRUVI 135750 325 800
15 KICHIK TOS SOXASI KONTRASTLI MSKT TEKSHIRUVU (per os) 162450 390 000
16 KICHIK TOS SOXASI ICHKI KONTRASTLI MSKT TEKSHIUVI 388050 931 200
17 BUYRAK USTI BEZI KONTRASTSIZ MSKT TEKSHIRUVI 135750 325 800
18 BUYRAK USTI BEZI ICHKI KONTRASTLASH BILAN MSKT TEKSHIRUVI 388050 931 200
19 UMURTQANI KONTRASTSIZ MSKT TEKSHIRUVI(1 SOXA) 135750 325 800
20 UMURTQANI ICHKI KONTRASTLASH BILAN MSKT TEKSHIRUVI (1 SOXA) 388050 931 200
21 BO’G’IMLAR MSKT TEKSHIRUVI (1 SOXA) 135750 325 800
21 QO’L VA OYOQLAR (KONECHNOSTEY)MSKTsi(1 SOXA) KONTRASTLASH BILAN 135750 325 800
21 QO’L VA OYOQLAR (KONECHNOSTEY)MSKTsi(1 SOXA) ICHKI KONTRASTLASH BILAN 388050 931 200
NUR TERAPIYASI
1 «THERATRON» APPARATI (1 grey-ekvivakent) 95400 228 900
2 TOPOMETRIYA+REJALASHTIRISH («THERATRON» apparatida) 127350 305 700
3 «PRIMUS», «ELEKTA» APPARATI (1 grey-ekvivalent) 178950 429 600
4 TOPOMETRIYA («PRIMUS», «ELEKTA» appаratida) 200100 480 300
5 REJALASHTIRISH («PRIMUS», «ELEKTA» аpparatida) 285750 685 800
6 «GAMMA-MED-PLUS»  APPARATI (1 grey-ekvivalent) 128550 308 400
KLINIK-DIAGNOSTIK LABORATORIYA
KLINIK-BIOXIMIK TEKSHIRUVLAR
1 VRACH LABORANT KONSUL’TASIYASI 22200 53 400
1 QON UMUMIY TAXLILI (KENGAYTIRILGAN)TROMBOSITLAR MIQDORINI  SANASH (AVTOMAT ВС-3600) 33900 81 300
2 UMUMIY BILIRUBIN 28050 67 200
3 QAND 22500 54 000
4 KREATININ 27900 66 900
5 MOCHEVINA 27900 66 900
6 UMUMIY OQSIL 26100 62 700
7 AL’BUMIN 26100 62 700
8 Al AT 26400 63 300
9 As AT 26400 63 300
10 QONDA AL’FA-AMILAZA 28650 68 700
11 Qonda BOG’LANMAGAN BILIRUBINNI aniqlash 26250 63 000
12 Qonda ishqoriy FOSFATAZANI aniqlash 33000 79 200
13 Qonda LDGni aniqlash 34350 82 500
14 Qonda Gamma-GT ni aniqlash 28650 68 700
15 Qonda xolesterinni aniqlash 33750 81 000
GEMOSTAZNI ANIQLASH TEKSHIRUVLARI
1 GEMOSTAZNI ANIQLASH TEKSHIRUVI (KOAGULOGRAMMA 6 TESTI) 47400 113 700
UMUMIY KLINIK TEKSHIRUVLAR
2 QON IVICH VAQTINI ANIQLASH 13050 31 200
3 SIYDIK UMUMIY TAXLILI (KENGAYTIRILGAN) 37350 89 700
IMMUNODIAGNOSTIK TEKSHIRUV
1 IMMUNOLOGIK TEKSHIRUV 123150 295 500
2.IMMUNOFERMENTATIB ANALIZLAR
OITS 55350 132 900
HBsAg 59700 143 400
GEPATIT «S» (HCV) 58200 139 800
Qonda AFPni aniqlash 77700 186 600
Qonda PSAni aniqlash 61350 147 300
3 Qon guruhini aniqlash 31500 75 600
4 REZUS-FAKTOR 21900 52 500
5 VASSERMAN REAKSIYASI (RW) 34800 83 400
5 Qonda SА 125 ni aniqlash 79200 190 200
5 Qonda REA ni aniqlash 84600 203 100
ONKOMARKERLARGA VA GORMONAL TEKSHIRISH
1 Qonda SA 19-9 ni aniqlash 84600 203 100
2 Qonda SА 15-3 ni aniqlash 77400 185 700
3 Qonda Т3 ni aniqlash 76950 184 800
4 Qonda Т4 ni aniqlash 73800 177 000
5 Qonda  ТТG ni aniqlash 74250 178 200
6 Qonda prolaktinni aniqlash 74100 177 900
7 Qonda estradiolni aniqlash 75450 181 200
8 Qonda kortizolni aniqlash 67200 161 400
9 Qonda testosteronni aniqlash 80700 193 800
10 Qonda progesteronni aniqlash 70950 170 400
11 Qonda Anti-TPО ni aniqlash 71250 171 000
12 Qonda terogkobulinni aniqlash 71100 170 700
13 Qonda LG ni aniqlash 81000 194 400
14 Qonda FSG ni aniqlash 71100 170 700
15 Qonda XG ni aniqlash 77250 185 400
16 SIYDIKNI QANDGA TEKSHIRISH 34950 84 000
17 SIYDIKNI MELANINGA TEKSHIRISH 34950 84 000
17 SIYDIKNI BENS LONS GA TEKSHIRISH 35100 84 300
17 SIYDIKNI ZIMNESKIY TEKSHIRISH 42300 101 400
GEMOIMUNNOKORREKSIYA
1 Qon komponentlarini yetkazib berish 79800 191 400
2 Taloq ul’tratvush ozvuchivaniye 45300 108 600
PATOMORFOLIGIK TEKSHIRUVLAR
1 SITOLOGIYA 79500 190 800
2 GISTOLOGIYA* 163050 391 200
3 GISTOLOGIK BLOKLAR QAYTA KO’RIGI (TAYYOR KESIMLAR) 136950 328 800
RITUAL XIZMATLAR 21150 50 700
Eslatma: Operasiya va tekshirishlarda (ambulatordan tashqari) medikament va sarflov materiallarini aniq sarflangan miqdor bo’yicha to’lanadi. 
* Gistologik tekshiruvda har bir blok uchun (ya’ni bir nomer uchun) ketadigan  medikament va materiallarga aloxida to’lanadi.
* «TRIPAN BIOPSIYA»va «BIOPSIYA» analizi uchun nina va asboblar to’plami  kalkulyasiyaga kirmaydi.

 

O’zbekiston Respublikasi  Ixtisoslashtirilgan Onkologiya va Radiologiya Ilmiy-Amaliy Tibbiyot Markazida 1 kunlik joy uchun narx preyskuranti “01” 06 2019 YIL.

BO’LINMA NOMI

1 KUN UCHUN JOY NARXI (SO’MDA)
O’zbekiston Respublikasi. fuqarolari uchun Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo’lmagan shaxslar uchun

 

Anesteziologiya,Reanimatsiya va Intensiv terapiya          686 200        1 764 300
Xirurgik yo’nalish          113 000           290 400
Terapevtik yo’nalish          119 700           307 800

YAXSHILANGAN PALATA

Xirurgik yo’nalish (1 o’rinli palata)          141 250 363 000
Xirurgik yo’nalish (2 o’rinli palata) 1ta joy uchun 135 600 348 480
Terapevtik yo’nalish(1 o’rinli palata) 149 625 384 750
Terapevtik yo’nalish(2 o’rinli palata) 1ta joy uchun 143 640 369 360

QULAYLASHTIRILGAN PALATA

Xirurgik yo’nalish(1 o’rinli palata) 180 800 464 640
Xirurgik yo’nalish (2o’rinli palata)

1 ta joy uchun

169 500 435 600
Terapevtik yo’nalish (1o’rinli palata) 191 520 492 480
Terapevtik yo’nalish(2 o’rinli palata)

1 ta joy uchun

179 550 461 700

     BOSH BUXGALTER                                                          R.X.GULYAMOVA

     MOLIYA IQTISOD BO’LIMI BOSHLIG’I                          F.N.NARZIYEV        

Manzil: Toshkent sh., Shayxontohur tumani, Farobiy ko’chasi 383
тел: +998(71) 246-25-25